Nederlanda katoliko

Nederlanda katoliko

1910-1968


Titelzusatz

1910-1915: Maandblad, Officieel Orgaan van den Nederl. R.-Kath. Esperantistenbond "Nederlanda Katoliko"

1926-1926: Maandelijksch officieel orgaan van den Ned. R.-K. Esperantistenbond "Nederlanda Katoliko"

1932-1936: Maandblad, officieel Orgaan van den Nederlandschen R. K. Esperantistenbond "Nederlanda Katoliko"

1946-1947: Maandblad van de Ned. Bond van Katholieke Esperantisten "Nederlanda Katoliko"

Erscheinungsweise

monatlich

Erscheinungsort

Den Haag (La Haye)

Verlag

Nederlanda Katoliko

Beilagen

1915-1915: Esperanto voor handel, nijverheid en verkeer, wetenschap, godsdienst, literatuur, kunst, vredesbeweging enz.

1933-1936: Taalvraagstukken